Trang chủ

  • CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI

    CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI

    VIỆN SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
  • Viện Sức khỏe Môi trường và Phát triển bền vững (IEHSD)

Viện Sức khỏe Môi trường và Phát triển bền vững (IEHSD) được thành lập năm 2013 trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Qua quá trình hoạt động và phát triển, IEHSD tập hợp một mạng lưới các chuyên gia hàng đầu từ các Viện nghiên cứu và Trường đại học chuyên ngành trong các lĩnh vực y tế công cộng, nông nghiệp, trên khắp Việt Nam.

Các lĩnh vực khoa học và công nghệ của Viện đã được Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST) và Bộ Công an (MPS) phê duyệt ngày 26/4/2013. IEHSD đã và đang tập trung vào nghiên cứu, đào tạo và cung cấp các dịch vụ về sức khỏe môi trường và chương trình phát triển bền vững thông qua sự điều phối liên ngành và các hành động liên ngành hướng tới sức khỏe con người.

Các lĩnh vực hoạt động

Nghiên cứu

Nghiên cứu

IEHSD có nhiều năm kinh nghiệm trong xây dựng và triển khai các nghiên cứu liên ngành Một sức khỏe.
Đào tạo

Đào tạo

Đào tạo và phân phối các dịch vụ khoa học và công nghệ liên quan đến sức khỏe môi trường và phát triển bền vững.
Cung cấp dịch vụ

Cung cấp dịch vụ

Phân phối các dịch vụ khoa học và công nghệ liên quan đến sức khỏe môi trường và phát triển bền vững

Các hoạt động

Tin tức

 Nhận báo giá tốt