Sách

Sách

Tiêu đề

Tiếp cận hệ sinh thái đối với sức khỏe – Lý thuyết và áp dụng trong nghiên cứu sức khỏe môi trường tại Việt Nam

 Sách  |  File tài liệu  (24.3MB)

Năng lực cốt lõi Một sức khỏe

 Sách  |  File tài liệu  (0.9MB)

Chất thải trong chăn nuôi tại Việt Nam 2010-2016

 Sách  |  File tài liệu  (4.7MB)

Bệnh truyền lây giữa động vật và người tại Việt Nam

 Sách  |  File tài liệu  (8.1MB)

Các chương trình đào tạo Một sức khỏe tại Việt Nam

 Sách  |  File tài liệu  (1.3MB)

Giáo trình Một sức khỏe, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

 Sách  |  File tài liệu  (12.2MB)

Microbial contamination along the main open wastewater and storm water channel of Hanoi, Vietnam, and potential health risks for urban farmers

 Sách  |  File tài liệu  (2.0MB)

Tổng số: 7 bản ghi
 Nhận báo giá tốt