Tài liệu

Tài liệu

Tiêu đề

Tiếp cận hệ sinh thái đối với sức khỏe – Lý thuyết và áp dụng trong nghiên cứu sức khỏe môi trường tại Việt Nam

 Sách  |  File tài liệu  (24.3MB)

Năng lực cốt lõi Một sức khỏe

 Sách  |  File tài liệu  (0.9MB)

Chất thải trong chăn nuôi tại Việt Nam 2010-2016

 Sách  |  File tài liệu  (4.7MB)

Bệnh truyền lây giữa động vật và người tại Việt Nam

 Sách  |  File tài liệu  (8.1MB)

Các chương trình đào tạo Một sức khỏe tại Việt Nam

 Sách  |  File tài liệu  (1.3MB)

Giáo trình Một sức khỏe, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

 Sách  |  File tài liệu  (12.2MB)

Microbial contamination along the main open wastewater and storm water channel of Hanoi, Vietnam, and potential health risks for urban farmers

 Sách  |  File tài liệu  (2.0MB)

Newsletter-Quarter-IV-2015

 Tài liệu truyền thông  |  File tài liệu  (0.8MB)

Exploring gender differences in knowledge and practices related to antibiotic use in Southeast Asia: A scoping review

 Tài liệu truyền thông  |  File tài liệu

One Health Field based Training course for Health & Veterinary

 Tài liệu truyền thông  |  File tài liệu  (1.1MB)

Tiếp cận hệ sinh thái đối với sức khỏe - Lý thuyết và áp dụng trong nghiên cứu sức khỏe môi trường tại Việt Nam

 Tài liệu dự án  |  File tài liệu  (24.3MB)

Năng lực cốt lõi Một sức khỏe

 Tài liệu dự án  |  File tài liệu  (0.9MB)

Chất thải trong chăn nuôi tại Việt Nam 2010-2016

 Tài liệu dự án  |  File tài liệu  (4.7MB)

Bệnh truyền lây giữa động vật và người tại Việt Nam

 Tài liệu dự án  |  File tài liệu  (8.1MB)

Các chương trình đào tạo Một sức khỏe tại Việt Nam

 Tài liệu dự án  |  File tài liệu  (1.3MB)

Giáo trình Một sức khỏe, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

 Tài liệu dự án  |  File tài liệu  (12.2MB)

One Health Field based Training course for Health & Veterinary

 Tài liệu dự án  |  File tài liệu  (1.1MB)

Diarrhoeal diseases among adult population in an agricultural community Hanam province, Vietnam, with high wastewater and excreta re-use

 Tài liệu dự án  |  File tài liệu  (0.7MB)

Microbial contamination along the main open wastewater and storm water channel of Hanoi, Vietnam, and potential health risks for urban farmers

 Tài liệu dự án  |  File tài liệu  (2.0MB)

Bản tóm tắt chính sách Sử dụng kháng sinh trong ngành y tế - Cơ hội và thách thức giảm gánh nặng kháng kháng sinh

 Tài liệu dự án  |  File tài liệu  (301.6KB)

Tổng số: 20 bản ghi
 Nhận báo giá tốt